Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
26 February 2020 /  چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

مسیر درست دستیابی به یک جامعه ی انسانی

باید اجازه داد که هر فرد با گذاشتن زمان لازم، ضرورت آزادی را در وجود خویش جا بیاندازد (خودرهاسازی درونی) و آن گاه مسیر درست دستیابی به یک جامعه ی انسانی را شناسایی و در آن مسیر گام بردارد (رهاسازی اجتماعی).

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

دوره ی زیر سوال بردن جان انسان برای اعتقادات گذشته است، زمان زیر سوال بردن اعتقادات برای جان انسان است.

دوره ی زیر سوال بردن جان انسان برای اعتقادات گذشته است،
زمان زیر سوال بردن اعتقادات برای جان انسان است.

زمان زیر سوال بردن اعتقادات برای جان انسان است.

به مناسبت صدور حکم قتل شاهین نجفی –

دوره ی زیر سوال بردن جان انسان برای اعتقادات گذشته است،
زمان زیر سوال بردن اعتقادات برای جان انسان است.

آموزش صوتی مدیریت شورش های اجتماعی تاکتیک ها و تکنیک ها

آموزش صوتی مدیریت شورش های اجتماعی تاکتیک ها و تکنیک ها

برای ۲۵ بهمن

به صورت سازمان یافته و در قالب جمع های دو، سه یا پنج نفره بیرون بیایید. تنهایی زیاد فایده ندارد. در هر مکان و زمانی که می توانید تظاهرات را راه بیاندازید.

خودرهاگران: دمکراسی نیاز به درونی کردن ارزش احترام به انسان دارد.

یگانه راه مناسب برای ساختن دمکراسی اقدام از پایین است. توسط تغییر فرهنگی افراد و بنای مشارکت اجتماعی میان مردم. با تکیه بر زیرسازی و ایجاد پایه های عمیق اجتماعی است که می توان دمکراسی واقعی را به وجود آورد.