Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

و هرگز ندیده بودم

و هرگز ندیده بودم
آن که
کشته باشند و باز
از هزاران زنده
هزاران بار
زنده تر باشد.

شک نکنید، دیر یا زود، در جایی‌ از تاریخ، آن چه کرده اید مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

شک نکنید، دیر یا زود، در جایی‌ از تاریخ، آن چه کرده اید مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. ممکن است آن زمان مرده باشید، اما اگر مسئولیت خود را پاسخ داده اید از شما به مانند یک زنده یاد خواهد شد، و اگر به مسئولیت خود پاسخ نداده اید حتی اگر زنده باشید، با شما مانند یکی مرده رفتار خواهد شد.

مثل ستار باشیم فقط زنده نباشیم، زندگی کنیم.

مثل ستار باشیم
فقط زنده نباشیم، زندگی کنیم.

آن که بی مبارزه و با تحمل استبداد زندگی می کند برای همیشه مرده است و آن که در راه مبارزه با استبداد می میرد برای همیشه زنده است.

آن که بی مبارزه و با تحمل استبداد زندگی می کند برای همیشه مرده است و آن که در راه مبارزه با استبداد می میرد برای همیشه زنده است.

فقط زنده نباشید، زندگی کنید.

فقط زنده نباشید، زندگی کنید.

زندگی بدون آزادی تنها زنده بودن است و ما عاشق زندگی هستیم.

از باور‌های خودرهاگران: زندگی بدون آزادی تنها زنده بودن است و ما عاشق زندگی هستیم.

در سالروز ۲۵ خرداد ۸۸: آمده بودند آزادی و عدالت و مردمسالاری را طلب کنند.

کار ما تلاش برای تحقق این اهداف است نه در جا زدن در چارچوب های محاسبات سیاسی عده ای که می خواهند از این جنبش نردبانی برای بازگشت به قدرت بسازند.

امید به فردای بهتر را در خود زنده کن

چگونه باشم؟ امید به فردای بهتر را در خود زنده کن

اگر آزادید زندگی می کنید و اگر آزادی ندارید فقط زنده اید.

اگر آزادید زندگی می کنید و اگر آزادی ندارید فقط زنده اید.

با پشت کردن به مسئولیت خویش، آگاهانه می پذیریم که پایین ترین درجات حیات موجود زنده تنزل و سقوط کنیم.

با پشت کردن به مسئولیت خویش، آگاهانه می پذیریم که پایین ترین درجات حیات موجود زنده تنزل و سقوط کنیم.