Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

سندیکالیسم در ایران – بخش اول

در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران تعاونی‌ها و اصناف از سال‌ها قبل از انقلاب مشروطه و از سال‌ها قبل از اینکه مبارزات سندیکائی بوجود آید تأسیس یافته بودند و مبارزات حرفه‌ای و صنفی را دنبال می کردند. قبل از انقلاب مشروطیت در اصفهان ۶۰ تعاونی حرفه‌ای، در کرمانشاه ۲۰ و در تبریز بیش از ۴۰ تعاونی متشکل وجود داشت.

پیام کمیته کارگری سازمان خودرهاگران به مناسبت روز کارگر

کمیته ی کارگری سازمان خودرهاگران به پیروی از استراتژی عمومی سازمان، که تقویت قدرت اجتماعی و ایجاد بستر رشد خودآگاهی و خودسازماندهی در نیروهای اجتماعی است، در رابطه با طبقه ی کارگر تلاش دارد تا به جمع آوری، تدوین و انتقال دانش خودسازماندهی در میان کارگران بپردازد.

“حمله به یکی‌، حمله به همه است” :قدرت اجتماعی در ویسکانسین

آنچه که میتوان از این زور آزمائی قدرت اجتماعی شوراها و قدرت سیاسی بیاموزیم کار کرد دموکراسی و خواسته‌های مردم عادی در استفاده از قدرت سازماندهی شده در زمینه احقاق حقوقشان است. در دموکراسی‌ها رودر رویی ارگان مدنی معلمان به صورت صلح آمیز ادامه پیدا می‌کند ولی در سیستم‌های دیکتاتوری که تحمل اینگونه کشمکش‌ها را ندارند به زور متوسل میشوند

خودرهاگران: ضرورت ایجاد اتحادیه های مستقل و قدرتمند کارگری

کارگران ایران خودرو باید این فاجعه ی بزرگ را دست آویزی برای تشکیل یک اتحادیه ی مستقل کارگری قرار دهند و برای خود یک تشکل قدرتمند و سازمان یافته پدید آورند

بستر مناسب برای رشد مبارزات کارگری

باید بتوان به کارگران یاری داد که شبکه های ارتباطاتی خویش را فعال ساخته و با شکل دهی به اتحادیه های کارگری رسمی یا غیر رسمی در صدد باشند که به طور جمعی از حقوق خویش دفاع کنند.

تبدیل شورش‌های اقتصادی به جنبش اجتماعی

«شاخص درهم ریختگی و آشوب اقتصاد ایران را می‌توان در سرنوشت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دید که از طرف دولت به‌طور جدی مطرح شد. هم‌چنین ابتدا دولت پیش‌بینی کرد که از اول سال ۱۳۸۹این طرح به اجرا درآید ولی آثار و عواقبی که این طرح فاقد کارشناسی دقیق به دنبال خود خواهد داشت باعث شده که چندین بار اجرای آن را به تاخیر بیاندازند و به نیمه دوم سال، به مهرماه کشیده شود.

از کارگران اعتصابی کارخانه لاستیک البرز حمایت کنیم

این کارگران هم اکنون در محل کارخانه در اعتصاب هستند. حمایت از آنها لازم است تا این اعتصاب بتواند به نتیجه برسد. کمیته ی کارگری سازمان خودرهاگران از کلیه هموطنان در تهران بخصوص کارگران، بیکاران و دانشجویان می خواهد تا با حمایت تبلیغاتی، مادی و عملی از این کارگران اجازه دهند آنها در حرکت خویش از پشتیبانی لازم برای موفقیت برخوردار باشند.

خودرهاگران: جمع های خودسازماندهی شده ی کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران

سازمان خودرهاگران که استراتژی خود را براساس شکل دهی به قدرت اجتماعی در مقابل قدرت سیاسی گذاشته است بر این باور است که با سازمان یابی این چهار حوزه ی اجتماعی (کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران) می توان رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را در موقعیتی سخت و بن بست وار قرار داد

گقته هایی از ارنست مندل

شما نمی توانید یک انقلاب سوسیالیستی (اجتماعی) داشته باشید که از بالا فرماندهی شود و انتظام بخشی آن توسط چند رهبر فرزانه و یا یا گروهی از رهبران انجام شده باشد

کارگران در روز ۱۱ اردیبهشت برای چیز دیگری جز شعار دادن می آیند

فراموش نکنیم که کارگران امسال خشمگین اند، این طبقه ی محروم اهل چراغ اتومبیل روشن کردن نیست چون اتومبیلی ندارد و نه اهل مچ بند سبز و … آنها گرسنه اند و می آیند که خشم ناشی از گرسنگی خود را فریاد کنند. باید آنها را شنید و قدرت آنها را دریافت.