Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

راز بقای نابرابری طبقاتی در این است که محرومان به محرومیت خویش خو گرفته و آن را عادی می پندارند. خودرهاگری یعنی رهایی از باور به عادی بودن محرومیت و تلاش سازمان یافته برای پایان بخشیدن به آن.

راز بقای نابرابری طبقاتی در این است که محرومان به محرومیت خویش خو گرفته و آن را عادی می پندارند.
خودرهاگری یعنی رهایی از باور به عادی بودن محرومیت و تلاش سازمان یافته برای پایان بخشیدن به آن.

سه گام برای رهایی

۱) غلبه کردن بر ترس و ناامیدی با بهره بری از آگاهی و ارزش های اخلاق انسانی
۲) تلاش برای کار جمعی با افراد مشابه که آماده ی فعالیت برای تغییر هستند.
۳) داشتن هدف، استراتژی و سازمان یافته برای ایجاد دگرگونی برنامه ریزی شده در جامعه ایران

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۱- عاشورا: به طور سازمان یافته و برای ضربه زدن به رژیم وارد صحنه شوید.

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۱- عاشورا
به طور سازمان یافته و برای ضربه زدن به رژیم وارد صحنه شوید.

ستار بهشتی را کشتند. آیا باز هم نمی خواهیم ضرورت کار جمعی و سازمان یافته را درک کنیم ؟

آیا باز هم نمی خواهیم ضرورت کار جمعی و سازمان یافته را درک کنیم ؟

جمهوری اسلامی در مسیر سقوط است. برای فردا آماده شویم.

جمهوری اسلامی در مسیر سقوط است. برای فردا آماده شویم. هر رژیمی که جایگزین آن شود ما مردم نیاز داریم که در مقابل آن به صورت سازمان یافته از منافع و حقوق خود دفاع کنیم. چاره ی کار در این است که به فکر ایجاد جمع های خودسازمان یافته ی شهروندی باشیم تا نطفه های قدرت اجتماعی یا همان ضد قدرت را فراهم آوریم.

دو خط موازی پیشنهادی خودرهاگران برای تغییر بنیادین و فرهنگ ساز در جامعه ی ایرانی

• نگاه بر خود و دیگران را بر اساس انسان مداری بنیان نهیم.
• مشارکت سازمان یافته ی اجتماعی در جامعه داشته باشیم.

قدرت شما مردم فقط زمانی می تواند خود را نشان دهد که به صورت سازمان یافته باشد. پس، سازماندهی کنید.

قدرت شما مردم فقط زمانی می تواند خود را نشان دهد که به صورت سازمان یافته باشد. پس، سازماندهی کنید.

استراتژی ما برای شکل دهی به قدرت اجتماعی در ایران

تشکیل جمع های کوچک شهروندی و صنفی در هر کجا که می توانیم.

«خودسازماندهی» در عین حال که ناآشناترین نوع کار به نظر می رسد در عین حال ممکن ترین شکل حرکت سازمان یافته در درون جامعه است.

«خودسازماندهی» در عین حال که ناآشناترین نوع کار به نظر می رسد در عین حال ممکن ترین شکل حرکت سازمان یافته در درون جامعه است.

دگرگونی سازمان یافته ی جامعه

سازمان خودرهاگران در پی این است که برای یک بار هم که شده در ایران یک دگرگونی سازمان یافته ی جامعه را داشته باشیم.