Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 September 2020 /  پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

آیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟

پس در صدد کار جمعی با دیگران باش!

خودرهاگران: نگویید رهاساختن این ملت دشوار است، به فکر رهایی خود باشید.

به هر کس و هر چیز که می خواهید اعتقاد داشته باشید، اما قبل از آن، به خود اعتقاد داشته باشید.

خودرهاگران: از عقل و شهامت بهره بریم و شرایط را تغییر دهیم.

اگر کسی به واسطه ی تلاش دیگری آزاد شد نه استفاده از آن را می شناسد و نه راه نگهداری از آن را. در نتیجه به سرعت آن را از دست می دهد.

ستمگر برای تداوم ستمگری بیش از هر کس روی ستم پذیر حساب می کند.

ستمگر برای تداوم ستمگری بیش از هر کس روی ستم پذیر حساب می کند.

برمبنای خرد انسانی خود، ما ذلت زندگی معمولی در کنار سلطه ی ستمگر را بر جان نمی خریم.

برمبنای خرد انسانی خود، ما ذلت زندگی معمولی در کنار سلطه ی ستمگر را بر جان نمی خریم.

بگذارید حقیقت را گفته باشیم

آن بخش از تاریخ بشر را که در آن آزادی و عدالت و اندیشه ورزی وجود دارد، هیچ انسان دروغگو، ترسو و مسئولیت گریزی نساخته است. حاصل رنج و مبارزه و کار انسان های آگاه، شجاع و مسئولیت پذیر بوده است.

فقط وقتی از ستمگر نمی ترسیم به انسانیت خویش وفاداریم.

فقط وقتی از ستمگر نمی ترسیم به انسانیت خویش وفاداریم.

کم رویی، خجالت، تنبلی و بی خیالی در مقابل ستمگر نمودی از ترس است و سبب تداوم بردگی می شود.

کم رویی، خجالت، تنبلی و بی خیالی در مقابل ستمگر نمودی از ترس است و سبب تداوم بردگی می شود.