Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

سرنوشت یک ملت یا در دست خود اوست یا در دست دشمنانش.

قرارداد ننگین ۳ آذر ۹۲ یک بار دیگر نشان داد که
سرنوشت یک ملت یا در دست خود اوست یا در دست دشمنانش.

خودرهایی یعنی درک ضرورت سوار بودن بر سرنوشت خویش

خودرهایی یعنی درک ضرورت سوار بودن بر سرنوشت خویش

قدرت اجتماعی نیاز به دو چیز دارد: انسان مداری و واحدهای جمعی خودسازمان یافته ی مردمی

سازمان خود رهاگران در مسیر ایجاد این دو زیر ساخت تلاش می کند.
ترویج تفکر انسان مداری و آموزش فن خودسازماندهی اجتماعی.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

ما هرکس را مسئول تعیین سرنوشت خود می دانیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما هرکس را مسئول تعیین سرنوشت خود می دانیم.

ما خودسازماندهی را مسیر مناسب برای سوار شدن بر سرنوشت خویش می دانیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما خودسازماندهی را مسیر مناسب برای سوار شدن بر سرنوشت خویش می دانیم.

قدرت اجتماعی چیست؟

قدرتی است که از مجموع توان نهادهای سازمان یافته ی شهروندی به وجود می آید و از حقوق مردم دفاع می کند.

آیا سازمان خودرهاگران به قدرت اجتماعی توجه دارد؟

بلی، تلاش برای شکل دهی قدرت اجتماعی، یعنی قدرت سازمان یافته ی مردم، استراتژی سازمان ما می باشد. ما تلاش می کنیم که فن خودسازماندهی اجتماعی را به مردم آموزش دهیم تا با ایجاد گروه های شهروندی شروع به فعالیت در مسیر به دست گرفتن سرنوشت خود کنند.

از خرد و اراده خود برای تعیین سرنوشت خویش استفاده کن

چگونه باشم؟ از خرد و اراده خود برای تعیین سرنوشت خویش استفاده کن

با نبرد برای آزادی به آنانی بپیوندید که سرنوشت بشریت را تغییر دادند.

با نبرد برای آزادی به آنانی بپیوندید که سرنوشت بشریت را تغییر دادند.