Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 August 2022 /  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

هدف ما از سرنگون کردن حکومت اسلامی “تغییر رژیم” نیست، “تغییر جامعه” است.

هدف ما از سرنگون کردن حکومت اسلامی “تغییر رژیم” نیست،
“تغییر جامعه” است.

بازگشت به انسان، افقی برای خروج از بن بست تاریخ سیاسی ایران

ظهور «فردیت انسان مدار» در جامعه ی ایرانی تولد آزادی خواهی نهادینه است، آغاز بسترسازی برای مشارکت فعال و سازمان یافته در امر عمومی است، زمینه ساز ظهور قدرت اجتماعی و شکل گیری جامعه ی مدنی است. استقرار انسان مداری در دالان های ذهن فردی و رفتارجمعی ایرانیان گشایشی است به دریچه ی فهم دیگری، احترام متقابل، رعایت حریم شخصی سایرین و احترام به قانون.

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۲

سرنوشت شورش ها و جنبش ها سر خیابانها تعیین می شود و نه در بحث های طولانی و نه در کلی گویی کردن ها. می توان ده سال دیگر را در فیس بوک و تویتر به هدر داد ولی به این وسیله نمی توان جمهوری اسلامی را از اریکه ی قدرت به پایین کشید.

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۱

این یک پتانسیل عالی برای نیروی کنشگر و نیرویی که می خواهد به طور علمی و حساب شده و نه فقط احساسی و هیجانی با مسائل بر خورد کند فراهم می آورد. در اینجا کنشگر به دو نوع آمادگی نیاز دارد: یکی آمادگی نظری و دیگری آمادگی عملی

خودرهاگران: از حالا سازماندهی کنیم.

برای سازماندهی نیاز به یک نفر است که سراغ نفر دوم برود. از زمانی که دو نفر با هم کار می کنند کار سازمان یافته آغاز می شود.

اگر قدرت اجتماعی، یعنی قدرت سازمان یافته مردم وجود داشته باشد، هم می توان رژیم را سرنگون کرد، هم گذار دمکراتیک را مدیریت کرد، هم در رژیم بعدی نقش ضد قدرت را ایفاء کرد.

اگر قدرت اجتماعی، یعنی قدرت سازمان یافته مردم وجود داشته باشد، هم می توان رژیم را سرنگون کرد، هم گذار دمکراتیک را مدیریت کرد، هم در رژیم بعدی نقش ضد قدرت را ایفاء کرد.

با چه روش، طرح و برنامه ی مشخصی رژیم را سرنگون کنیم.

دیگر کسی نیست که نداند رژیم جمهوری اسلامی دزد و آدمکش و دروغگوست. حالا مهم این است که بدانیم با چه روش، طرح و برنامه ی مشخصی آن را سرنگون کنیم.

آیا مردمی که از حیث اخلاقی شبیه رژیم باشند آن رژیم را سرنگون خواهند کرد؟

بازگشت به اخلاق زمینه ساز فعال کردن مبارزه ی سیاسی و وارد شدن توده ها به این مبارزه است.

عاشورای سال ۹۰: راهکارها و روش های مبارزات

عاشورایی دیگر در راهست. می توان این روز را به یک روز سرنوشت ساز تبدیل کرد. می توان قدرت مردم معترض ایران را نشان داد و ضعف رژیم را در مقابل خشم مردم آشکار ساخت. برای این منظور باید اقدام به سازماندهی کرد.

آیا برای به دست آوردن دمکراسی باید فقط رژیم را سرنگون کنیم؟

دمکراسی به دست آوردنی نیست ساختنی است. برای ساختن دمکراسی، سرنگون کردن رژیم فقط یک گام مقدماتی است. اصل کار بعد از آن شروع می شود.