Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
26 October 2020 /  دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

برخلاف خواست دولت در این پنج روز در تهران بمانید

تعطیلی پنج روزه – “درخواست دولت: تهرانی‌ها به سفر بروند”
این همان کاریست که نباید کرد، باید در تهران ماند و از شهرستان ها به تهران آمد و این چند روز را به جهنمی برای رژیم تبدیل کرد.

در لحظه لحظه ی سفر

که رسیدن به مقصد
برایت مهم بود
نه رسیدنت به مقصد.