Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2020 /  سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.