Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 February 2021 /  چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.