Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 May 2020 /  چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

روزکارگر

جمله شده ایم حامی ” آزادیتان را //
چون حاصل کوشید نتان مهربه دنیاست //
بوسم به ادب هم ُرخ وهم بازویتان را

بار دیگر شرف و اخلاق را در انسان ایرانی بیدار و با اتکاء بر آن، نظام سراسر دروغ و فساد را جارو خواهیم کرد.

بار دیگر شرف و اخلاق را در انسان ایرانی بیدار و با اتکاء بر آن، نظام سراسر دروغ و فساد را جارو خواهیم کرد.