Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱پخش زنده رادیو اتحاد
21 May 2022 /  شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

تروریسم: فرصت اندیشیدن به سرنوشت بشریت – کورش عرفانی

ما شهروندان عادی، می‌توانیم با معیار قرار دادن “اهمیت بی‌قید و شرط جان و کرامت انسان”، هرگونه ترور و قتل عام و کشتار را به هر اسمی، چه به نام تروریسم و چه به اسم ضدتروریسم، محکوم کرده و وارد این بازی پر از حماقت و جنایت نشویم. آن‌ها هر دو به ریش ما می‌خندند وقتی یکی از آن‌ها را باور کنیم

مردمسالاری اجتماعی به واسطه ی وجود قدرت سازمان یافته ی مردم شکل می گیرد.

مردمسالاری اجتماعی به واسطه ی وجود قدرت سازمان یافته ی مردم شکل می گیرد. قدرت سازمان یافته ی مردم را قدرت اجتماعی می نامند.

از امروز به عنوان شهروندان جامعه ی ایرانی به ایجاد سندیکاهای کارگری، سازمان های غیر دولتی، انجمن های شهروندی، کانون های صنفی، اتحادیه های دانشجویی، شوراهای محلی و … اقدام کنیم

از امروز به عنوان شهروندان جامعه ی ایرانی به ایجاد سندیکاهای کارگری، سازمان های غیر دولتی، انجمن های شهروندی، کانون های صنفی، اتحادیه های دانشجویی، شوراهای محلی و … اقدام کنیم تا زمینه ساز مردمسالاری اجتماعی فردا شویم.

قدرت اجتماعی یعنی قدرت عمل شهروندان در مسیر دفاع از خود.

قدرت اجتماعی یعنی قدرت عمل شهروندان در مسیر دفاع از خود.

قدرت اجتماعی یعنی قدرتی که به واسطه آن شهروندان حکومت را کنترل می کنند.

قدرت اجتماعی یعنی قدرتی که به واسطه آن شهروندان حکومت را کنترل می کنند.

در ورای این که چه کسی قدرت سیاسی را در آینده تصاحب می کند، ما شهروندان باید به فکر خودسازماندهی باشیم تا از منافع خود در قالب سندیکاها، شوراها، انجمن ها، سازمان های غیر دولتی و اتحادیه ها دفاع کنیم.

در ورای این که چه کسی قدرت سیاسی را در آینده تصاحب می کند، ما شهروندان باید به فکر خودسازماندهی باشیم تا از منافع خود در قالب سندیکاها، شوراها، انجمن ها، سازمان های غیر دولتی و اتحادیه ها دفاع کنیم.

برای رزم اجتماعی با رژیم، شهروندان باید خودسازماندهی کنند.

برای رزم اجتماعی با رژیم، شهروندان باید خودسازماندهی کنند.

تشکیل تیم های محلی تامین امنیت

آن چه که شهروندان می توانند
تشکیل تیم های محلی تامین امنیت

قدرت اجتماعی چیست؟

قدرتی است که از مجموع توان نهادهای سازمان یافته ی شهروندی به وجود می آید و از حقوق مردم دفاع می کند.

شما در سازمان خودرهاگران برای قدرت اجتماعی و تشکیل آن چه می کنید؟

از آن جا که جوهره ی قدرت اجتماعی خودسازماندهی شهروندان در مدرسه و کارگاه و محله و دانشگاه و کارخانه است ما به کار آموزش فن خودسازماندهی مشغول هستیم و برای این منظور از اینترنت، رادیو و تلویزیون استفاده می کنیم.