Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

مهندسی انتخابات و برپایی کره ی شمالی اسلامی – کورش عرفانی

در ادامه ی این شرایط سپاه با اصرار اتمی خویش شرایط برد و باخت مطلق را مطرح خواهد کرد: یا دستیابی به سلاح اتمی و باقی ماندن دراز مدت بر سریر قدرت و یا بردن کشور به سوی یک جنگ و رویارویی تمام عیار و نابودساز کشور. سناریو دیگر فشار معیشتی، جرقه ی اعتراضی و بروز انفجار اجتماعی است. در این صورت اگر این شورش بتواند مورد هدایت و سازماندهی قرار گیرد می تواند یگانه راه برون رفت از سناریو جنگ و یا تبدیل ایران به کره ی شمالی اسلامی باشد. خواهیم دید…

در تدارک هدایت شورشگران ماه های آینده در ایران باشید.

در تدارک هدایت شورشگران ماه های آینده در ایران باشید.

عیدی و کوپن برای جلوگیری از اعتراض

مردم صحبت از «قاپ زدن»‌های متعدد می‌کنند. در کنار «کیف قاپ‌زنی» پدیده‌های نوظهوری مانند «گوشت قاپ‌زنی»، «مرغ قاپ‌زنی» وحتی «نان قاپ‌زنی» در حال گسترش است. به کسانی که از قصابی‌ها بیرون می‌آیند هشدار داده می‌شود که مراقب موتورسوارانی که در گوشه و کنار در کمین هستند تا گوشت خریداری شده‌ آنها را قاپ بزنند باشند.

جنبش جوانان ۶ آوریل چگونه آغاز گردید

حسام ال حمالاوی پایان نبرد را دوردیده ومیگوید “کنشگران می توانند دست ازاعتراض برداشته، اندکی استراحت کرده، برای شش ماه به کارهای خود با مزد بالا برگشته و منتظراین باشند که نظامیان نجات بخش ما شوند. ولی کارگرنمیتواند به کارخانه خود برگردد وهمچنان ۲۵۰ لیره (مصری) دریافت نماید…. ماموریت تمام نشده.”

اقتصاد شورش برانگیز ایران

طبقه‌ی متوسط و کارگران آماده‌‌اند‌ که نخستین شکل‌های صنفی اعتراضی را آغاز کنند و هر حادثه‌ای می‌تواند خیزش‌هایی را برانگیزد که لایه محروم را نیز به صحنه بکشاند. به این ترتیب به نظر می‌رسد جامعه ایران به سوی نوعی انباشت نارضایتی می‌رود که اگر به سرعت به آن پرداخته نشود، می‌تواند به سمت نوعی کنشگرایی کم یا بیش رادیکال پیش رود.
آری، اقتصاد ایران امروز نه فقط ورشکسته، بلکه شورش‌زا نیز شده است.

نیروهای کنشگر فقط به براندازی تمام نظام می اندیشند و بس.

رژیم در وحشت از سرنگونی به وسیله ی شورش گرسنگان با سوارکردن سناریوی رفسنجانی و فرزندان درصدد ساختن رهبران قلابی و خائن برای مردم است. این بار اما کور خوانده اند. نیروهای کنشگر فقط به براندازی تمام نظام می اندیشند و بس.

وقتی براندازی و فروپاشی به هم گره می خورند

نبود سازماندهی میان نیروهای پراکنده مخالف نظام در درون جامعه واضح و آسیب رسان است. یک جریان برانداز بدون سازماندهی قدرت ندارد و بدون قدرت نیز نمی تواند نظام نامشروع و پراکنده از درون را سرنگون سازد. این ضعف مانع از شکل گیری جایگزین برای رژیم می شود.

شورش ها باعث وحشت غارتگران و موجب امیدواری غارت شدگان هستند.

شورش ها باعث وحشت غارتگران و موجب امیدواری غارت شدگان هستند.

شورش ها در راهند، شورش ها کورند، با سازماندهی به آنها جهت دهیم.

شورش ها در راهند،
شورش ها کورند،
با سازماندهی به آنها جهت دهیم.

گذر از انقلاب اسیدهای معده به دمکراسی

شناخت نظری شورش ها، بررسی نمونه های تاریخی موجود، بیرون کشیدن راهکارها، آموزش دادن راهکارها و در بین آنها، آموزش خودسازماندهی اجتماعی به لایه هایی که توان جذب این آموزش و اجرای آنها را دارند: شاید یک درصد از جمعیت کنونی جامعه. تمرکز نظری و عملی روی تبدیل شورش به جنبش سبب می شود که اپوزیسیون بتواند از وقت و امکانات و دانش خود در مسیری استفاده کند که قابلیت عملی وقوع دارد.