Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

آزادی ضرورت حفظ انسانیت است.

آزادی ضرورت حفظ انسانیت است.

هدف جامعه ی انسانی به حداقل رساندن ضرورت های بشر و به حداکثر رساندن اختیارات اوست.

از باور‌های خودرهاگران: هدف جامعه ی انسانی به حداقل رساندن ضرورت های بشر و به حداکثر رساندن اختیارات اوست.

سازماندهی مردمی

سازماندهی مردمی گام اصلی بنای جامعه ی انسانی است.

سازماندهی مردمی ضرورت پیاده ساختن عدالت اجتماعی است.

سازماندهی مردمی ضرورت پیاده ساختن عدالت اجتماعی است.

زندگی چیست؟

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

شانس تحقق آزادی در یک جامعه

بدون داشتن نهادهای شهروندی مراقب آزادی،
و بدون حاکمیت مبتنی بر رعایت نهادینه ی آزادی،
هرگز آزادی در یک جامعه شانس تحقق نخواهد داشت.

اگر بتوانیم سازماندهی کنیم می توانیم تغییر ایجاد کنیم.

اگر بتوانیم سازماندهی کنیم می توانیم تغییر ایجاد کنیم. اگر سازماندهی نکنیم فقط می توانیم آرزوی تغییر را داشته باشیم. تغییر تابع سازماندهی است، سازماندهی ضرورت تغییر است. پس، سازماندهی کنیم. یعنی شروع به کار جمعی کنیم.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای ساختن جامعه ای که انسان وابستگی به ضرورت ها را به حداقل قابل تصور و اختیار و آزادی را به حداکثر رسانده است.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای ساختن جامعه ای که انسان وابستگی به ضرورت ها را به حداقل قابل تصور و اختیار و آزادی را به حداکثر رسانده است.

آیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟

پس در صدد کار جمعی با دیگران باش!

جامعه انسانی حاصل درک ضرورت خوشبختی دیگری برای تامین خوشبختی خویش است.

جامعه انسانی حاصل درک ضرورت خوشبختی دیگری برای تامین خوشبختی خویش است.