Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

زندگی بدون آزادی تنها زنده بودن است و ما عاشق زندگی هستیم.

از باور‌های خودرهاگران: زندگی بدون آزادی تنها زنده بودن است و ما عاشق زندگی هستیم.

ما عاشق زندگی هستیم، آن قدر که برای حفظ معنای آن حاضریم بجنگیم و کشته شویم.

ما عاشق زندگی هستیم، آن قدر که برای حفظ معنای آن حاضریم بجنگیم و کشته شویم.

ما رویای جامعه ای داریم که ….

ما رویای جامعه ای داریم که در آن آزادی هر کس هیچ محدودیتی ندارد جز رعایت آزادی دیگری.

ما رویای جامعه ای داریم که در آن انسان عاشق انسان هاست.

ما رویای جامعه ای داریم که در آن انسان عاشق انسان هاست.

معرّفی

من عاشق انسان و هم انسانگرایم //
خواهم که همچون کاوه باشم درجسارت //
تا برخودم ثابت کنم یک خودرهایم

کودک ۲ ساله !!

کاوه هردم می ستاید آن مربیهای او //
کان بباشند افتخار سازمان خودرها