Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2022 /  چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

عقل و دلاوری را ترکیب کنید و میهن خود را نجات دهید.

عقل و دلاوری را ترکیب کنید و میهن خود را نجات دهید.

ما صد البته سفارش معنویت را به انسان ها می کنیم، اما نه معنویت خرافی و مذهبی و دروغین…

ما صد البته سفارش معنویت را به انسان ها می کنیم، اما نه معنویت خرافی و مذهبی و دروغین، بلکه معنویتی خودساخته که حاصل ترکیب عقل و احساس بشر است در سفر توقف ناپذیرخویش درکشف بی نهایت

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

دلاوری همسان عقل برای رهایی از بندهای درون و بیرون لازم است.

از باور‌های خودرهاگران: دلاوری همسان عقل برای رهایی از بندهای درون و بیرون لازم است.

از روزی که تصمیم گرفتنی نترسی آزادی.

از روزی که تصمیم گرفتی بنده ی خدا نباشی آزادی.

خودت، مذهب من درآوردیت، نظام پلیدت و شاگردان جنایتکارت را با عقل، دلاوری و جنگندگی در گورستان تاریخ دفن خواهیم کرد.

خودت، مذهب من درآوردیت، نظام پلیدت و شاگردان جنایتکارت را با عقل، دلاوری و جنگندگی در گورستان تاریخ دفن خواهیم کرد.

بند ها

ای کاوه ؛ گر که برخِرَد و عقل شایقی //
از بند مغز ؛ فکرو روان تو وارهان

مثلث جهل (آخوند)، غارت (بازاری و سرمایه دار) و جنایت (پاسدار) را بر سرشان خراب خواهیم کرد و مثلث عقل، عدالت و انسانیت را برپا خواهیم ساخت.

مثلث جهل (آخوند)، غارت (بازاری و سرمایه دار) و جنایت (پاسدار) را بر سرشان خراب خواهیم کرد و مثلث عقل، عدالت و انسانیت را برپا خواهیم ساخت.

خودرهاگران: رهایی در سازماندهی است.

سازمان خودرهاگران به برانگیختن اندیشه ورزی مشغول است نه تزریق اندیشه ها.

۲۵ بهمن: روز فریاد و کنش، نه روز سکوت و انفعال

آزادی پربهاست و هیچ ملتی بدون پرداختن این بها به آن دست نمی یابد. سازماندهی راه منطقی دست یابی به آزادی است.