Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2020 /  یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

اگر مسیر درست را برای رسیدن به آزادی انتخاب کنی، ملاقات خواهی کرد عقل را و شجاعت را.

اگر مسیر درست را برای رسیدن به آزادی انتخاب کنی، ملاقات خواهی کرد عقل را و شجاعت را.

خودرهاگران: امید به فردایی بهتر و ایرانی آزاد و آباد را دامن بزنیم

باور داشته باشیم که با تکیه بر عقل و اراده ی خویش می توانیم شرایط سیاه کنونی را به سوی شرایطی بهتر و انسانی تر تغییر دهیم.

خودرهاگران: اگر تماشاچی باشیم ایرانمان را نابود خواهند کرد. تصمیم با ماست

سرنوشت ما فقط به واسطه ی عقل و اراده ی ماست که تغییر می کند. باید همت کنیم و شرایط را به طور عینی و واقعی تغییر دهیم. حرف و انتظار کافیست.

خودرهاگران: خردگرایی در کار سیاسی یعنی واقعیت را به طور دقیق شناختن

برای بسیاری از ما حضور در سیاست از سر احساس است. احساس هم کم و زیاد و بالا و پایین دارد. به همان نسبت هم فعالیت سیاسی ما دائم دستخوش تغییراتی است که باعث می شود هیچ کار جدی و درازمدتی را نتوان برنامه ریزی و اجرا کرد.