Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 February 2021 /  چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.

زندگی چیست؟

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

زندگی بی شک به تولید مثل و بزرگ کردن فرزندان خلاصه نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟

زندگی بی شک به تولید مثل و بزرگ کردن فرزندان خلاصه نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟

استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زن ها و مرد ها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند برپایه دوست داشتن انسانی بنا می کنند و فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

نوروز در اسارت

دگر نوروزِ در بند اِسارت را نمی خواهم !

دگر این زندگیّ پُر حِقارت را نمی خواهم !