Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
26 October 2020 /  دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

کلید براندازی و فروپاشگری

امروز که رژیم در ناتوان‌ترین زمان خود بسر می برد و جامعه تشنه و منتظر شورش‌های اجتماعی برای نان است، بهترین فرصت برای نبرد پایانیست. کلید موفقیت در ایجاد تصور پیروزی و سازماندهی گروه‌های کوچک محلی و صنفی است.