Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

قدرت اجتماعی نیاز به دو چیز دارد: انسان مداری و واحدهای جمعی خودسازمان یافته ی مردمی

سازمان خود رهاگران در مسیر ایجاد این دو زیر ساخت تلاش می کند.
ترویج تفکر انسان مداری و آموزش فن خودسازماندهی اجتماعی.

انسان مداری به عنوان بنیان فکری تغییر و قدرت اجتماعی به عنوان استراتژی تغییر

انسان مداری به عنوان بنیان فکری تغییر و
قدرت اجتماعی به عنوان استراتژی تغییر

زیر بنای فکری، هدف، استراتژی و تاکتیک در چند کلام

جامعه ای که در آن جان و کرامت انسان به طور نهادینه محافظت می شود و هرکس امکان و اختیار تعریف خود و تحقق خوشبختی را دارد.

رهایی از برده داری فکری زمینه ی آزادی شماست.

رهایی از برده داری فکری زمینه ی آزادی شماست.

نگاهی به سال ۱۳۹۰ و چشم انداز سال آینده

برای این منظور اقلیت کنشگر می بایست که از دو عنصر برنامه و سازماندهی برخوردار باشد. برنامه یعنی بداند از کجا به کجا می خواهد حرکت کند و سازماندهی یعنی بتواند به طور جمعی برای دستیابی به هدف مشخص خود عمل کند.

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و هفتم

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و هفتم

دکتر کورش عرفانی

ریشه های اجتماعی استبداد زدگی
قسمت بیست و هفتم: وقتی نمی دانیم تحقیق می کنیم.

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و پنجم

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و پنجم

دکتر کورش عرفانی

ریشه های اجتماعی استبداد زدگی
انعطاف پذیری فکری

لغزش‌های نظری “روشنفکر دینی” – عطا هودشتیان

نمی‌توان به‌نام این ایدئولوژی و یا آن دین، به صحنه آمد و مدعی شد که در آن‌ها “حق همه گروه‌های اجتماعی” محترم شمرده شده است. زیرا در این صورت، در عمل، این ایدئولوژی یا آن دین مقدم بر منافع مردم قلمداد خواهد شد. به عبارت دیگر، با این استدلال، منافع مردم فرض است نه یک واقعیت، و اصل نخست آن ایدئولوژی و یا دین جلوه می‌کند

برنامه کاوشگری جامعه قسمت بیست و چهارم

برنامه کاوشگری جامعه قسمت بیست و چهارم –

دکتر کورش عرفانی –

ریشه های اجتماعی استبداد زدگی
انعطاف پذیری فکری: ویژگی ها (۱- سعی نکنید همیشه حق داشته باشید.)

مروری بر پایه های فکری سازمان خودرهاگران در آستانه سومین سالروز تاسیس آن

ما به دنبال یارگیری و جذب نفر نیستیم، ما در پی ترویج اندیشه ی انسان مداری و قدرت اجتماعی در جامعه ی ایران هستیم. تاکتیک ما در شرایط کنونی و برای پیاده کردن استراتژی سازمان عبارت است از اجتماعی کردن این اندیشه. یعنی بردن فکر خودرهاگری، انسان مداری و قدرت اجتماعی به درون لایه های مختلف جامعه ی ایرانی.