Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۸ فروردین ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
17 April 2021 /  شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

خودرهاگران در چند کلمه

• انسان مداری به عنوان پایه ی فکری.
• قدرت اجتماعی به عنوان زیر بنای عملی.
• جامعه ی انسانی به عنوان هدف و منظور.

استراتژی خودرهاگران

استراتژی خودرهاگران • قدرت اجتماعی بیانگر استراتژی ماست. یعنی قدرت سازمان یافته ی مردم برای مدیریت جامعه در سطوح خرد و کلان. قدرت اجتماعی برتر از قدرت سیاسی است.

زیربنای فکری خودرهاگران

  زیربنای فکری خودرهاگران • انسان مداری پایه فکری ماست. انسان برترین پدیده ی هستی است و هیچ چیز بالاتر از آن قرار ندارد. انسان، به واسطه ی، انسان بودنش دارای حق و حرمت است.  

خودرهاگران در چند کلمه

  خودرهاگران در چند کلمه : • انسان مداری به عنوان پایه ی فکری. • قدرت اجتماعی به عنوان زیر بنای عملی. • جامعه ی انسانی به عنوان هدف و منظور.  

خودرهاگری: فرایندی پویا و پایان ناپذیری

وقتی من و شمای ایرانی، در داخل یا خارج، در همین سال ۱۳۹۰، اراده می کنیم که با رهایی از بندهای درون، که ما را ضعیف و ناتوان جلوه می دهد، آغاز گر حرکت درچنین مسیری باشیم و به خودباور داشته باشیم، می توانیم حدس بزنیم که روزی در جایی از این هستی بیکران، وجدان ما شاد و شعور ما مفتخر خواهد بود که در ساختن آن جهان پرشکوه نقشی داشته است.

شانزده آذر: فرصتی دوباره

۱۶ آذر امسال نیز فرصتی دوباره است تا دانشگاه، طبیعت غیرقابل گریزش را نشان دهد و کم و بیش نشان خواهد داد اما در این مسیر با موانعی روبروست که در زیر به آن خواهیم پرداخت.

مردم و اپوزیسیون: غایبان بزرگ معادله ی آینده ی ایران – کورش عرفانی

بخش کوچکی از این یک درصد نیرویی است که به راستی می توانید در آغاز کار روی آن حساب کنید و به تدریج افزایش می یابد. باید به آنها ضرورت کار سازمان یافته راتوضیح داد، فن سازماندهی را آموزش داد و به هر طریق ممکن از آنها حمایت مادی و غیر مادی به عمل آورد. دوم این که در اپوزیسیون باید تولیدکنندگان ادبیات سیاسی و کنشگران سیاسی را از هم تفکیک کرد.

بنیان شکل گیری قدرت اجتماعی چیست؟

بنیان قدرت اجتماعی آگاهی است، فقط مردم آگاه می توانند خود را سازماندهی کنند. مردمی که می دانند حق شان چیست و این که چگونه باید آن را حفظ کنند.

درباره ی الگوی تشکیلاتی سازمان خودرهاگران

ما می خواهیم یک شکل جدید از کار جمعی را تجربه کنیم. در این روش کاری فرد آزاد است که در سه عرصه ی تولید محتوا، توزیع محتوا و حمایت مالی آن گونه که خود می خواهد عمل کند، نه آن گونه که سازمان از او بخواهد.

خودرهاگران: با استفاده از خرد، اخلاق مداری و سازماندهی می توانیم

تا زمانی که در یک جامعه عده ای از افراد به طور آگاهانه، مصمم و سازمان یافته اقدام به تلاش برای تغییر نکنند هیچ تغییر مثبت و مهمی در آن جامعه روی نخواهد داد. این درس تاریخ است.