Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2022 /  چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

۱۷ نکته ی امنیتی برای کسانی که می خواهند روی اینترنت کار سیاسی کنند.

از اسم مستعار، تصویر غیر شخصی و آدرس ایمیل با نام مستعار استفاده کنید.

۱۰ نکته ی امنیتی برای کسانی که می خواهند روی اینترنت کار سیاسی کنند.

۱۰ نکته ی امنیتی برای کسانی که می خواهند روی اینترنت کار سیاسی کنند.
اگر می خواهید روی اینترنت کار سیاسی کنید

ضرورت خودسازماندهی، درس بزرگ جنبش سال ۸۸

شاید بد نباشد که در این زمینه به راهکار «خودسازماندهی» توجه نشان دهیم. روشی که در آن، نیروهای آگاه و کنشگر جامعه، به جای انتظار ظهور یک تشکیلات متمرکزِ سازمانده از نوع، که دیگر امکان پدیدآمدنش نیست، به طور خودکفا و فعال با بهره برداری از روش های ارتباط مدرن و کلاسیک اقدام به این کار می کنند. بر این مبنا، این واحدهای خودسازمان یافته جمع های متشکل از کنشگران را زمینه سازی می کنند، آموزش می بینند و در صحنه های مختلف جامعه مانند کارخانه و دانشگاه و محله به طور ملموس و مادی اقدام به آگاهی رسانی و هدایتگری معترضین می نمایند. جبران کمبود سازماندهی از طریق خودسازماندهی است.

درصدد تشکیل تجمعات بیکاران در شهر و روستا و کوچه و خیابان باشیم. در هر کجا بیکاران می توانند جمع ها و شبکه های خود را تشکیل دهند

درصدد تشکیل تجمعات بیکاران در شهر و روستا و کوچه و خیابان باشیم. در هر کجا بیکاران می توانند جمع ها و شبکه های خود را تشکیل دهند

بیکاران! با تشکیل جمع‌های چند نفره در صدد یافتن بیکاران دیگر و تشکیل شبکه‌ای از افراد بیکار در شهر و منطقه‌ ی خود باشید تا به طور جمعی به اعتراض علیه بیکاری بپردازید.

بیکاران! با تشکیل جمع‌های چند نفره در صدد یافتن بیکاران دیگر و تشکیل شبکه‌ای از افراد بیکار در شهر و منطقه‌ی خود باشید تا به طور جمعی به اعتراض علیه بیکاری بپردازید.

پیش به سوی تشکیل جبهه ی سراسری بیکاران

از طریق خودسازماندهی:
پیش به سوی تشکیل جبهه ی سراسری بیکاران

صفحه “نه به قطع یارانه ها” – فیسبوک

صفحه تدارک اعتراضات در شهرها به قطع یارانه ها – فیسبوک

یارانه یارانه این یکی‌ به بهانه حق مسلم ماست.

صفحه تدارک اعتراضات در شهرها به قطع یارانه ها
(فیسبوک)

نه به قطع یارانه ها

مروری بر پایه های فکری سازمان خودرهاگران در آستانه سومین سالروز تاسیس آن

ما به دنبال یارگیری و جذب نفر نیستیم، ما در پی ترویج اندیشه ی انسان مداری و قدرت اجتماعی در جامعه ی ایران هستیم. تاکتیک ما در شرایط کنونی و برای پیاده کردن استراتژی سازمان عبارت است از اجتماعی کردن این اندیشه. یعنی بردن فکر خودرهاگری، انسان مداری و قدرت اجتماعی به درون لایه های مختلف جامعه ی ایرانی.

من اگر بخواهم با سازمان خودرهاگران همکاری بکنم چه باید بکنم؟

در سازمان خودرهاگران تشکیلات عمودی و سلسله مراتبی وجود ندارد و هر کس بنابر احساس مسئولیت فردی یکی از این سه کار را بر عهده می گیرد و فعالیت می کند