Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

در ورای این که چه کسی قدرت سیاسی را در آینده تصاحب می کند، ما شهروندان باید به فکر خودسازماندهی باشیم تا از منافع خود در قالب سندیکاها، شوراها، انجمن ها، سازمان های غیر دولتی و اتحادیه ها دفاع کنیم.

در ورای این که چه کسی قدرت سیاسی را در آینده تصاحب می کند، ما شهروندان باید به فکر خودسازماندهی باشیم تا از منافع خود در قالب سندیکاها، شوراها، انجمن ها، سازمان های غیر دولتی و اتحادیه ها دفاع کنیم.

قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت سیاسی است.

قدرت اجتماعی اصیل ترین و مهم ترین نوع قدرت جمعی است.

«قدرت سیاسی» زمانی می تواند در خدمت پیشرفت جامعه باشد که زیر نظر «قدرت اجتماعی» عمل کند.

«قدرت سیاسی» زمانی می تواند در خدمت پیشرفت جامعه باشد که زیر نظر «قدرت اجتماعی» عمل کند.

ما به دنبال کسب “قدرت سیاسی” نیستیم، به دنبال ساختن ابزار مهار این قدرت هستیم.

ما به دنبال کسب “قدرت سیاسی” نیستیم،
به دنبال ساختن ابزار مهار این قدرت هستیم.

تا قدرت اجتماعی در جامعه نباشد، قدرت سیاسی ابزار استقرار دیکتاتوری است، یکی بعد از دیگری.

تا قدرت اجتماعی در جامعه نباشد، قدرت سیاسی ابزار استقرار دیکتاتوری است، یکی بعد از دیگری.

در یک جامعه ی انسانی قدرت سیاسی تحت مدیریت قدرت اجتماعی عمل می کند.

در یک جامعه ی انسانی
قدرت سیاسی تحت مدیریت قدرت اجتماعی
عمل می کند.

استراتژی ما تقویت قدرت اجتماعی است نه کسب قدرت سیاسی.

ما در پی شکل دهی به «ضد قدرت» هستیم، پس نمی توانیم هم در «قدرت» سهیم باشیم و هم «ضد قدرت» را تقویت کنیم.

قدرت سیاسی شکل دمکراسی است. قدرت اجتماعی ذات دمکراسی است.

قدرت سیاسی شکل دمکراسی است. قدرت اجتماعی ذات دمکراسی است.

ما قدرت سیاسی را برای تامین آزادی و رفاه در جامعه ناکارآمد می دانیم. این امر را از طریق قدرت اجتماعی پی می گیریم

ما قدرت سیاسی را برای تامین آزادی و رفاه در جامعه ناکارآمد می دانیم. این امر را از طریق قدرت اجتماعی پی می گیریم.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.