Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 June 2021 /  یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

فلسفه ی انسان مداری در چند کلمه

انسان برترین موجود شناخته شده ی هستی است..

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

برای آگاه بودن باید آزادی داشته باشد. برای آزادی باید بجنگد و برای این که بجنگد باید خود را لایق خوشبختی بداند.

انسان می تواند خوشبختی را تجربه کند به شرطی که بداند خوشبختی چیست. برای این منظور باید از آگاهی برخوردار باشد. برای آگاه بودن باید آزادی داشته باشد. برای آزادی باید بجنگد و برای این که بجنگد باید خود را لایق خوشبختی بداند.

تا اخلاق نباشد آزادی و دمکراسی رویایی توخالی بیش نیست.

قبل از این که آزادی را طلب کنید لایق آن شوید.

به درستی و راستی و دلاوری روی آوریم تا لایق آزادی شویم.

به درستی و راستی و دلاوری روی آوریم تا لایق آزادی شویم.

قبل از این که آزادی را طلب کنید لایق آن شوید.

قبل از این که آزادی را طلب کنید لایق آن شوید.

خودرهاگران: از عقل و شهامت بهره بریم و شرایط را تغییر دهیم.

اگر کسی به واسطه ی تلاش دیگری آزاد شد نه استفاده از آن را می شناسد و نه راه نگهداری از آن را. در نتیجه به سرعت آن را از دست می دهد.

مهم این نیست که ما لایق استبداد نباشیم، مهم این است که آزادی ما را لایق خود داند.

مهم این نیست که ما لایق استبداد نباشیم، مهم این است که آزادی ما را لایق خود داند.

آزادی فقط لایق اخلاق مداران است.

آزادی فقط لایق اخلاق مداران است.