Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 October 2020 /  جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹

گام نخست: تغییر سیاسی از استبداد به دمکراسی

مردمسالاری برای تامین نهادینه ی آزادی ها در جامعه است که عبارتند از : آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی اندیشه و غیره

هر ارزشی برای ما تا زمانی ارزش دارد که در مسیر رشد و تعالی انسانیت باشد.

هر ارزشی برای ما تا زمانی ارزش دارد که در مسیر رشد و تعالی انسانیت باشد. هر چه که باعث کند شدن این رشد و مانع از این تعالی شود باطل است. هر چه که باشد.