Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۱۳ فروردین ۱۳۹۹پخش زنده رادیو اتحاد
1 April 2020 /  چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

رفتار دمکراتیک چه شاخصی دارد؟

شاخص اصلی این رفتار قبل از هر چیز «احترام به حق دیگری» می باشد. یعنی «حق» را فقط برای خود نخواستن.