Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 August 2022 /  سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

انسان‌مداری: ابزار رهایی جهان از سلطه‌ی سود و مذهب – کورش عرفانی

پس در این میان آن چه می ماند آن مکتب فکریی است که بتواند با قدرت و اعتماد پا به میدان گذاشته و همه ی انسان ها را دعوت کند که حول یک مخرج مشترک تعمیم پذیر و جهان شمول گردهم آیند و به خودرهایی از شرایط نابودساز کنونی بپردازند. این مکتب «انسان مداری» است. مکتبی مبتنی بر یک بینش، که ارج و مقام انسان است و یک روش، که ارج گذاری به مقام انسان است.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.

از باور‌های خودرهاگران: انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.

مثلث اسارت مردم: فقر مذهب ترس

مثلث اسارت مردم: فقر مذهب ترس

خودت، مذهب من درآوردیت، نظام پلیدت و شاگردان جنایتکارت را با عقل، دلاوری و جنگندگی در گورستان تاریخ دفن خواهیم کرد.

خودت، مذهب من درآوردیت، نظام پلیدت و شاگردان جنایتکارت را با عقل، دلاوری و جنگندگی در گورستان تاریخ دفن خواهیم کرد.

باور به انسان مداری

انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.

پیشنهاد روش و راه تغییر بنیادین و درازمدت جامعه

دستیابی به جامعه ی انسانی:

۱- باور به انسان مداری ۲- خودسازماندهی اجتماعی

آن جا که خرد حاکم شود مذهب جایی ندارد و آن جا که مذهب حاکم شود خرد رونقی ندارد.

آن جا که خرد حاکم شود مذهب جایی ندارد و آن جا که مذهب حاکم شود خرد رونقی ندارد.

سرنیزه سلاح سخت برای قتل انسان و مذهب سلاح نرم برای قتل انسانیت است.

سرنیزه سلاح سخت برای قتل انسان و
مذهب سلاح نرم برای قتل انسانیت است.

وفادارترین حامیان مذهب مستبدین و استثمار کنندگان هستند.

وفادارترین حامیان مذهب مستبدین و استثمار کنندگان هستند.