Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
26 February 2020 /  چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

با بروز شورش ها باید آماده بود که جمعیت معترض را به سوی تسخیر مراکز دولتی هدایت کنیم.

با بروز شورش ها باید آماده بود که جمعیت معترض را به سوی تسخیر مراکز دولتی هدایت کنیم.

مراکز دولتی را تصرف کنیم.

مراکز دولتی را تصرف کنیم.

برای تسخیر خیابان‌ها و مراکز دولتی آماده شوید.

اتمام ذخایر ارزی و کسری بودجه شدید در ماه‌های آینده
هشدار وزارت اطلاعات درباره احتمال بروز شورش اجتماعی
برای تسخیر خیابان‌ها و مراکز دولتی آماده شوید.

آموزش صوتی مدیریت شورش های اجتماعی تاکتیک ها و تکنیک ها

آموزش صوتی مدیریت شورش های اجتماعی تاکتیک ها و تکنیک ها