Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 October 2020 /  جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹

زندگی چیست؟

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

مبارزه زمانی موثر واقع می شود که «فراگیر» باشد.

مبارزه زمانی موثر واقع می شود که «فراگیر» باشد. یعنی برای خود پایه ی فکری داشته باشد، بداند به چه هدفی می خواهد دست یابد، راه دستیابی به هدف را دقیق ترسیم کند، مراحل مختلف این راه را تعیین کند و در نهایت برای پیاده شدن هر مرحله، راهکارهای مشخص داشته باشد.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای مدار وجودی بشر را از آن چه هست به مرحله ای بالا ارتقاء بخشیدن در سایه ی ساختن جامعه دیگروار.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای مدار وجودی بشر را از آن چه هست به مرحله ای بالا ارتقاء بخشیدن در سایه ی ساختن جامعه دیگروار.

برای تغییر در شرایط ایران به چه نیاز داریم؟

یک هدف: جامعه ی انسان مدار: جامعه ای که در آن همه چیز برای شکوفایی مادی و معنوی انسان تهیه و پیش بینی شده است.

گام نخست: تغییر سیاسی از استبداد به دمکراسی

مردمسالاری برای تامین نهادینه ی آزادی ها در جامعه است که عبارتند از : آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی اندیشه و غیره

راهنمای مبارزه به زبان ساده و گام به گام

مرحله تاکتیکی نخست:

تلاش برای پایین کشیدن رژیم کنونی

مرحله تاکتیکی دوم:

حضور فعال در مدیریت دوران گذار

مرحله تاکتیکی سوم:

ایفای نقش ضد قدرت و بر عهده گرفتن تدریجی مدیریت خرد و کلان جامعه