Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

فن آوری نوین ارتباطات مانند اینترنت ابزار پیاده ساختن مردم سالاری مستقیم است.

از باور‌های خودرهاگران: فن آوری نوین ارتباطات مانند اینترنت ابزار پیاده ساختن مردم سالاری مستقیم است.

مردم سالاری به معنای دخالت مستقیم نهادهای خودسازمان یافته ی مردمی در مدیریت کشور است.

از باور‌های خودرهاگران: مردم سالاری به معنای دخالت مستقیم نهادهای خودسازمان یافته ی مردمی در مدیریت کشور است.

قدرت اجتماعی چیست؟

قدرتی است که از مجموع توان نهادهای سازمان یافته ی شهروندی به وجود می آید و از حقوق مردم دفاع می کند.

آیا اگر دمکراسی بیاید قدرت اجتماعی هم تشکیل می شود؟

در واقع بر عکس است، اگر قدرت اجتماعی تشکیل شود دمکراسی به معنای واقعی کلمه بنیان خواهد یافت. دمکراسی فقط شکل نیست، ذات آن باید تامین باشد که چیزی نیست جز مردم سالاری. یعنی مدیریت مردم بر سطوح خرد و کلان جامعه.

خودرهاگران: به صورت سازمان یافته و قدرتمند به فاز تهاجمی وارد شویم.

برای آزادی باید بها پرداخت، هیچ ملتی بدون فداکاری از بند ذلت و فقر و استبداد رها نشده است. برای برخورداری از حقوق بشر، آزادی و مردمسالاری باید که خطر بپذیریم و وارد میدان مبارزه شویم. با خرد، متحد و به گونه ای سازمان یافته.

مصداق همکاری در اپوزیسیون

آیا برای حصول آرزوی همبستگی‌ اپوزیسیون واقعی‌ راهی‌ بهتر از سازمان یابی‌ از پائین و همیاری و همسازی در عمل برای اعتماد سازی وجود دارد؟ از خود بپرسیم چگونه می توان این گونه همسازی‌ها را با استفاده از خرد جمعی گسترش داد؟