Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

انتخابات در رژیم دیکتاتور نمایش به مسخره کشیدن مردم است.

انتخابات در رژیم دیکتاتور نمایش به مسخره کشیدن مردم است.

در یک جامعه ی انسانی مردم باید بر دولت حکومت کنند.

در یک جامعه ی انسانی
مردم باید بر دولت حکومت کنند.

عاشورا: فرصتی برای اعتراض آماده باشیم.

خیابان‌ها زیر پای مردم
آماده باشیم.

انسان خدایی

کاوه بداند هرکس ؛ انسان خدای او شد
اسب خرد زچرخ گردون همی جهاند

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران در خانه نمی مانیم. به خیابان ها می آییم.

روزهای کنفرانس غیرمتعهدها در تهران را به رسوایی رژیم تبدیل کنیم.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد جنبش مردمی را رهبری کند و حرکتی که می خواهد مردم جنبش را رهبری کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد جنبش مردمی را رهبری کند و حرکتی که می خواهد مردم جنبش را رهبری کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد مردم را سازماندهی کند و حرکتی که آموزش می دهد تا مردم خودسازماندهی کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد مردم را سازماندهی کند و حرکتی که آموزش می دهد تا مردم خودسازماندهی کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد مردم در بند را رها کند و حرکتی که زمینه سازی می کند تا مردم در بند خود را رها کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد مردم در بند را رها کند و حرکتی که زمینه سازی می کند تا مردم در بند خود را رها کنند.

به طور جدی نظم امنیتی شهر را به هم زنیم.

سردار رادان با بیان اینکه نیروی انتظامی در طول مدت برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران در آماده باش کامل به سر می‌برد گفت: تامین امنیت مردم بر عهده ماست و در این خصوص با کسی شوخی نداریم.”
به طور جدی نظم امنیتی شهر را به هم زنیم.