Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
29 May 2022 /  یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

ما خودسازماندهی را مسیر مناسب برای سوار شدن بر سرنوشت خویش می دانیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما خودسازماندهی را مسیر مناسب برای سوار شدن بر سرنوشت خویش می دانیم.

مسیر تکامل جامعه ی مطلوب در رهایی انسان از هر آن چیزی است که انسانی نیست.

از باور‌های خودرهاگران: مسیر تکامل جامعه ی مطلوب در رهایی انسان از هر آن چیزی است که انسانی نیست.

مسیر جامعه ی انسانی در به اوج رساندن اختیار بشر برای تحقق خودشکوفایی اوست.

از باور‌های خودرهاگران: مسیر جامعه ی انسانی در به اوج رساندن اختیار بشر برای تحقق خودشکوفایی اوست.

نکات مهم برای مدیریت شورش ها

جمع را در مسیر مشخص حرکت داده و در راه مراکز دولتی را تصرف کنید.

ضرورت خودسازماندهی، درس بزرگ جنبش سال ۸۸

شاید بد نباشد که در این زمینه به راهکار «خودسازماندهی» توجه نشان دهیم. روشی که در آن، نیروهای آگاه و کنشگر جامعه، به جای انتظار ظهور یک تشکیلات متمرکزِ سازمانده از نوع، که دیگر امکان پدیدآمدنش نیست، به طور خودکفا و فعال با بهره برداری از روش های ارتباط مدرن و کلاسیک اقدام به این کار می کنند. بر این مبنا، این واحدهای خودسازمان یافته جمع های متشکل از کنشگران را زمینه سازی می کنند، آموزش می بینند و در صحنه های مختلف جامعه مانند کارخانه و دانشگاه و محله به طور ملموس و مادی اقدام به آگاهی رسانی و هدایتگری معترضین می نمایند. جبران کمبود سازماندهی از طریق خودسازماندهی است.

سازماندهی مردمی

سازماندهی مردمی گام اصلی بنای جامعه ی انسانی است.

در لحظه لحظه ی سفر

که رسیدن به مقصد
برایت مهم بود
نه رسیدنت به مقصد.

سازماندهی مردمی مسیر دست یابی به مردمسالاری است.

سازماندهی مردمی مسیر دست یابی به مردمسالاری است.

آیا شما حاضرید با سازمان ها و گروه های دیگر اتحاد کنید؟

پاسخ: ما با هر سازمان و گروهی که در راه تشکیل قدرت اجتماعی، یعنی ضد قدرت نهادینه و سازمان یافته، تلاش کند در یک مسیر هستیم و از هیچ کوشش مشترکی دریغ نخواهیم کرد.