Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2020 /  یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

زندگی چیست؟

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای تولید روزانه ی معنا تا پدیده ای به اسم تکامل در سیر زندگی مصداق یابد.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای تولید روزانه ی معنا تا پدیده ای به اسم تکامل در سیر زندگی مصداق یابد.

آیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟

پس در صدد کار جمعی با دیگران باش!

معنای زندگی را جز با آزادی نخواهید یافت. بدون آزادی فقط زنده ایم.

معنای زندگی را جز با آزادی نخواهید یافت. بدون آزادی فقط زنده ایم.

با مبارزه برای آزادی به زندگی خود معنا بخشیم.

با مبارزه برای آزادی به زندگی خود معنا بخشیم.

مرگ با هدف، لبخند به زندگی با معناست.

مرگ با هدف، لبخند به زندگی با معناست.

آن که ضرورت آزادی را می فهمد

برای آن که ضرورت آزادی را می فهمد که زندگی بدون آزادی همان قدر معنا دارد که زیستن ماهی بدون آب.  

در جهان پر از ستم، مبارزه شاید یگانه ابزار معنا بخشیدن به زندگی باشد.

در جهان پر از ستم، مبارزه شاید یگانه ابزار معنا بخشیدن به زندگی باشد.