Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

آشتی با انقلاب – رامین کامران

نفس انقلاب، در هر محیط و هر شرایطی، لااقل در عصر جدید، به خودی خود امتیازی نصیب نمایندگانش میکند که به هیچ عنوان نمیباید دستکم گرفت. انقلاب قرار است صدای ملتی باشد که به پا خاسته است و همه را، و در صدر همه، حریف را به سکوت دعوت میکند. انقلاب از ابتدا، نه فقط ندای برحقی که برخاسته از شرکت وسیع مردم است، بلکه ندای پیروزی را که باید از شرکت این چنین وسیع ملتی در تعیین سرنوشت خود منتج شود، در دل خود دارد. امروز، این ما هستیم که از ابتدا بر انقلاب خواندن حرکتی که به راه خواهد افتاد، مصریم. گزیدن نام حرکت، قدم اول در پیروزی ماست. انقلاب خواندن حرکت یعنی اینکه به اسلامگرایان میگوییم: شما انقلابتان را کرده اید و عمر خودتان و انقلابتان با هم سر آمده است، انقلاب جدید در راه است و برنده اش ما هستیم.

سرنوشت یک ملت یا در دست خود اوست یا در دست دشمنانش.

قرارداد ننگین ۳ آذر ۹۲ یک بار دیگر نشان داد که
سرنوشت یک ملت یا در دست خود اوست یا در دست دشمنانش.

ملتی که در مقابل هجوم دشمنانش از اعضای خود دفاع نکند محکوم به مرگ است.

ملتی که در مقابل هجوم دشمنانش از اعضای خود دفاع نکند محکوم به مرگ است.

وای به روزی که برای یک ملت، تفاوتی میان شرافت و خیانت نباشد.

وای به روزی که برای یک ملت، تفاوتی میان شرافت و خیانت نباشد.

ملت هایی که هرگز منتظر نجات بخش نیستند همیشه نجات می یابند.

ملت هایی که همیشه منتظر نجات بخش هستند هرگز نجات نمی یابند.

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.

ملتی که از قهرمانانش دفاع نکند لیاقت آزادی را ندارد.

ملتی که از قهرمانانش دفاع نکند لیاقت آزادی را ندارد.

ملتی که با استبداد کنار آید بر سند مرگ خویش امضاء زده است.

ملتی که با استبداد کنار آید بر سند مرگ خویش امضاء زده است.

اگر ملتی غرور انسانی خویش را زیرپایش بگذارد تا انتهای انحطاط باید برود.

اگر ملتی غرور انسانی خویش را زیرپایش بگذارد تا انتهای انحطاط باید برود.

ملتی که نجات خود را از بیگانگان گدایی کند جز بردگی نصیبش نشود.

ملتی که نجات خود را از بیگانگان گدایی کند جز بردگی نصیبش نشود.