Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 February 2021 /  شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

استراتژی ما برای شکل دهی به قدرت اجتماعی در ایران

تشکیل جمع های کوچک شهروندی و صنفی در هر کجا که می توانیم.

برای زندانیان سیاسی کار کنیم. کمپین ز س ا

روی دیوارهای شهر و هر کجا که ممکن است بنویسیم:

ز س ا
زندانی سیاسی آزاد باید گردد

حکومت بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟

اگر از حالا شروع به سازماندهی کنیم می توانیم هم در زمان سرنگون سازی و هم بعد از آن، به طور فعال در صحنه حضور داشته باشیم و خود مدیریت خرد و کلان جامعه را به دست گیریم.