Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 September 2020 /  پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

به نام انسان بخشنده و مهربان

به نام انسان بخشنده و مهربان

به انسان باور داشته باشید که بخشنده است و مهربان، که آفریننده است و بزرگوار.

به انسان باور داشته باشید که بخشنده است و مهربان، که آفریننده است و بزرگوار.

به نام انسان بخشنده و مهربان

به نام انسان بخشنده و مهربان

به نام انسان بخشنده و مهربان

به نام انسان بخشنده و مهربان

به نام انسان بخشنده و مهربان

به نام انسان بخشنده و مهربان

به نام انسان بخشنده و مهربان

به نام انسان بخشنده و مهربان

به نام انسان بخشنده و مهربان

به نام انسان بخشنده و مهربان

رفتار دمکراتیک چه شاخصی دارد؟

شاخص اصلی این رفتار قبل از هر چیز «احترام به حق دیگری» می باشد. یعنی «حق» را فقط برای خود نخواستن.