Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 January 2020 /  جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

برای تغییر در ایران چه باید کرد؟

موانع تغییر کدام ها هستند؟
۱) ترس
۲) یاءس
۳) نبود دانش مبارزاتی