Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
3 March 2021 /  چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

برخی راهنمایی ها درباره ی مدیریت شورش ها

در محل شورش به تقسیم کار میان اعضای جمع خود بپردازید تا هدایت جمعیت را آغاز کنید.

اصول ابتدایی قیام سرنگون ساز به زبان ساده

آماده ی مدیریت دوران گذار باشید.

خشم انسان گرسنه بنیان بر افکن است.

خبر: “در میدان اختیاریه مردی نون قاپیده… محل بالا شهر، نانوایی می گفت روزی چند مورد اینطوری داریم”.

عاشورای سال ۹۰: راهکارها و روش های مبارزات

عاشورایی دیگر در راهست. می توان این روز را به یک روز سرنوشت ساز تبدیل کرد. می توان قدرت مردم معترض ایران را نشان داد و ضعف رژیم را در مقابل خشم مردم آشکار ساخت. برای این منظور باید اقدام به سازماندهی کرد.

خودرهاگران: تا زمانی که عمل نباشد آزادی را نخواهیم دید.

زندگی برده فقط با مبارزه است که معنا می یابد و نه با هیچ سیر و صعود روحانی دیگر.

خودرهاگران: انتخاب با ماست

می توان هم چنان در زنجیر بی اعتمادی نسب به یکدیگر اسیر بود و به طور جدا و پراکنده ستم رژیم را تحمل نمود و می توان هم دیوار بی اعتمادی را شکست و به صورت آگاهانه دست در دست هم برای هدفی مشخص همکاری کرد. انتخاب روشن است.