Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

ماشین دیکتاتوری با نبرد می شکند نه با آرزو

ماشین دیکتاتوری با نبرد می شکند نه با آرزو

سال ۱۳۹۲ پیش به سوی نبرد برای ساختن جامعه ی انسان مدار

زیستن در استبداد ننگی است که فقط با نبرد برای آزادی پاک می شود.

زیستن در استبداد ننگی است که فقط با نبرد برای آزادی پاک می شود.

با نبرد برای آزادی به آنانی بپیوندید که سرنوشت بشریت را تغییر دادند.

با نبرد برای آزادی به آنانی بپیوندید که سرنوشت بشریت را تغییر دادند.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

سال ۱۳۹۱ – سال بازگشت به اخلاق

اخلاق مداری پیش شرط نبرد برای کسب آزادی است.

پایبندی ما به نبرد با ستمگری تا جایی است که از ستم اثری نباشد.

پایبندی ما به نبرد با ستمگری تا جایی است که از ستم اثری نباشد.

خودرهاگران: از عقل و شهامت بهره بریم و شرایط را تغییر دهیم.

اگر کسی به واسطه ی تلاش دیگری آزاد شد نه استفاده از آن را می شناسد و نه راه نگهداری از آن را. در نتیجه به سرعت آن را از دست می دهد.

نبرد اجتماعی در ایران می تواند از این قانونمندی پیروی کند

تحقق این روند از یکسو به شرایط عینی بستگی دارد و از طرف دیگر به اراده ی کنشگران جامعه برای سازماندهی. شرایط عینی دارد برای فروپاشی اقتصادی رژیم فراهم می شود. اما نیاز به عنصر سازمانده می باشد.

نبرد میان رژیم سرکوبگر و مردم معترض چه سرنوشتی می تواند داشته باشد؟

اگر نیروهای مردمی بتوانند از عنصر سازماندهی برخوردار باشند در این صورت قدرت برتر را به دست خواهند آورد. پس، آن چه نیاز داریم تا شرایط را به سود جنبش آزادیخواهی تغییردهیم کار بر روی «سازماندهی» مبارزان ایرانی است