Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 January 2020 /  جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

ضعف سازماندهی و نبود رهبری در جنبش سبز – کورش عرفانی

تجربه‌ی جنبش سبز بر کسی پوشیده نیست که دو نیاز مبرم هستند که آینده‌ی آن حرکت را تعیین خواهند کرد: توان سازماندهی معترضین و وجود خط و تشکل رهبری کننده‌ی جنبش. زمان اندیشیدن جدی به این دو کمبود است.