Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 August 2022 /  سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

ملت هایی که هرگز منتظر نجات بخش نیستند همیشه نجات می یابند.

ملت هایی که همیشه منتظر نجات بخش هستند هرگز نجات نمی یابند.

ایرانی‌، تو ناجی ایرانی‌

نجات بخش من خودم هستم.
نجات بخش تو خودت هستی‌.
نجات بخش ما خودمان هستیم.

نجات بخش شما در درون شماست، در انتظار باورتان به خودتان.

نجات بخش شما در درون شماست،
در انتظار باورتان به خودتان.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

خودرهاگر منتظر نجات بخش نمی ماند، خود را از انتظار نجات می بخشد.

خودرهاگر منتظر نجات بخش نمی ماند، خود را از انتظار نجات می بخشد.

هر کس، نجات بخش خویش است.

از باور‌های خودرهاگران: هر کس، نجات بخش خویش است.

ما بر این باوریم که هر کس نجات بخشی جز خود ندارد.

از باور‌های خودرهاگران: ما بر این باوریم که هر کس نجات بخشی جز خود ندارد.

آری می توانیم…

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

می توانیم یک عمر در انتظار نجات بخش و رهاساز افسانه ای و خیالی بنشینیم و می توانیم هم خود را نجات بخش خویش دانسته و رها شویم. انتخاب با ماست

آری می توانیم…
می توانیم یک عمر در انتظار نجات بخش و رهاساز افسانه ای و خیالی بنشینیم و می توانیم هم خود را نجات بخش خویش دانسته و رها شویم. انتخاب با ماست.

خودرهاگران: مبارزه، کار همگان نیست. کار انسان های با وجدان و آگاه است.

وقتی توانستیم تکلیف خود را با مبارزه و مسئولیت های آن روشن کنیم می توانیم در مورد نقش دیگران اظهار نظر کنیم.