Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 December 2020 /  چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

نجات بخش من خودم هستم

نجات بخش من خودم هستم،

نجات بخش تو خودت هستی،

نجات بخش ما خودمان هستیم.

پس،

نباید منتظر دیگری باشم.

نباید منتظر دیگری باشی.

نباید منتظر دیگران باشیم.

چشم انتظار هیچ نجات بخشی نباش، نجات بخش یا تویی یا هیچ کس.

چشم انتظار هیچ نجات بخشی نباش، نجات بخش یا تویی یا هیچ کس.

جزوه ی راهنمای کاری برای تشکیل گروه های اجتماعی فعالیت در داخل کشور

این جزوه طوری تنظیم شده است که بتوانید بدون نیاز به تماس مستمر با ما خود بر اساس راهنمایی های آن از یکسو و ابتکار و خلاقیت و ایده های خود از سوی دیگر اقدام به کار جمعی بکنید. اما در صورتی که نیازی به تماس با ما دیدید با این ایمیل مکاتبه کنید: khodrahagaran@gmail.com

ما می توانیم برای شما مطالب بیشتری را در زمینه های نظری و عملی مبارزه ارسال کنیم. شما هم چنین می توانید به مطالب ما از طریق آدرس زیر دسترسی داشته باشید.
www.khodrahagaran.org