Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
29 May 2022 /  یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱

عقل و دلاوری را ترکیب کنید و میهن خود را نجات دهید.

عقل و دلاوری را ترکیب کنید و میهن خود را نجات دهید.

ملتی که نجات خود را از بیگانگان گدایی کند جز بردگی نصیبش نشود.

ملتی که نجات خود را از بیگانگان گدایی کند جز بردگی نصیبش نشود.

ملتی که منتظر نجات خود باشد هرگز نجات نخواهد یافت.

ملتی که منتظر نجات خود باشد هرگز نجات نخواهد یافت.

زلزله ی آذربایجان: هشدار طبیعت به یک ملت خود را به خواب زده

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

به فکر نجات جان خود و میهن باشیم.

ساختن تیم‌های امداد رسانی برای پیش آمد‌های احتمالی‌ که می توانند فاجعه آمیزتر باشند کار کنشگران مسئولیت پذیر است. به فکر نجات جان خود و میهن باشیم.

فاجعه زلزله ی آذربایجان نشان داد که کسی‌ به نجات ما نمی‌‌آید، خود را آماده کنیم.

فاجعه زلزله ی آذربایجان نشان داد که کسی‌ به نجات ما نمی‌‌آید، خود را آماده کنیم.

جان زینب جلالیان در خطر است. برای نجات جان او اقدام کنید.

جان
زینب جلالیان در خطر است.
برای نجات جان او اقدام کنید.

امسال شاید آخرین فرصت نجات ایران و ایرانیست. آن را از دست ندهیم. سازماندهی کنید.

امسال شاید آخرین فرصت نجات ایران و ایرانیست. آن را از دست ندهیم. سازماندهی کنید.

خودرهاگر منتظر نجات بخش نمی ماند، خود را از انتظار نجات می بخشد.

خودرهاگر منتظر نجات بخش نمی ماند، خود را از انتظار نجات می بخشد.

برای نجات جان حسین رونقی مقابل بیمارستان هاشمی نژاد تجمع کنید.

حسین رونقی استوارهمچون یک ، کوه ایستاده، برای حفظ جان او استوار بیاستیم.