Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
26 October 2020 /  دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

در لحظه لحظه ی سفر

که رسیدن به مقصد
برایت مهم بود
نه رسیدنت به مقصد.

خودرهاگران: آیا اپوزیسیون قدرت کنشگری در ایران را دارد؟

اپوزیسیون در معنای واقعی آن مجموعه ای است از نیروهای متفاوت سیاسی که برای یک هدف مشترک همسویی می کنند و دارای برنامه و توان عملی در جهت تغییر رژیم می باشند.