Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2020 /  سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

شانزده آذر: فرصتی دوباره

۱۶ آذر امسال نیز فرصتی دوباره است تا دانشگاه، طبیعت غیرقابل گریزش را نشان دهد و کم و بیش نشان خواهد داد اما در این مسیر با موانعی روبروست که در زیر به آن خواهیم پرداخت.

رفتار دمکراتیک چه شاخصی دارد؟

شاخص اصلی این رفتار قبل از هر چیز «احترام به حق دیگری» می باشد. یعنی «حق» را فقط برای خود نخواستن.

انقلاب یعنی چه ؟

انقلاب یعنی ایجاد دگرگونی در ساختارها. ساختارها نهادهایی هستند که نوع روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تعیین می کنند. انقلاب بعضی نهادهای کهن را از بین می برد، برخی را دگرگون می کند و تعدادی نهادهای جدید را به وجود می آورد.

قدرت اجتماعی چیست؟

قدرت اجتماعی قدرت سازمان یافته ی مردم است. مردمی که از موضوعات جامعه آگاه هستند و برای دفاع از منافع خود اقدام به سازماندهی خویش می کنند.

قدرت سیاسی چیست؟

ویژگی قدرت سیاسی این است که از طریق ساختارها، نهادها و در قالب روابط تعریف شده و به طور معمول از بالا اعمال می گردد. به طور مثال قدرت حکومت، دستگاه دولت و یا ساختار عمودی یک حزب یا سازمان سیاسی که در پی قدرت سیاسی است.

قدرت اجتماعی چیست؟

قدرتی است که مردم به واسطه ی ساختن نهادهای سازمان یافته ی اجتماعی مانند شورای محله، اتحادیه های صنفی یا انجمن شهروندان به دست می آورند.

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت سیزدهم

کاوشگری جامعه کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت سیزدهم موضوع: تفکر انتقادی در آموزش و پرورش نوین دکتر کورش عرفانی در تلویزیون پارس www.tasvirazadi.com  

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت دوازدهم

کاوشگری جامعه کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت دوازدهم موضوع: بنیادهای نهاد آموزش و پرورش مدرن دکتر کورش عرفانی در تلویزیون پارس www.tasvirazadi.com  

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت یازدهم

کاوشگری جامعه ریشه های استبداد زدگی – قسمت یازدهم    موضوع: نهاد مدرسه دکتر کورش عرفانی در تلویزیون پارس پنج شنبه ، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۱ www.tasvirazadi.com