Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 August 2022 /  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

نیروی ایستا در مقابل ضرورت تحول تاریخ جامعه می ایستد و از بین می رود و نیروی پویا آن را درک می کند و به آن جهت می دهد

نیروی ایستا در مقابل ضرورت تحول تاریخ جامعه می ایستد و از بین می رود و نیروی پویا آن را درک می کند و به آن جهت می دهد.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

ما به ضرورت نیروی هدایتگر مردم برای بردن آنها به سوی آزادی باور نداریم.

از باور‌های خودرهاگران: ما به ضرورت نیروی هدایتگر مردم برای بردن آنها به سوی آزادی باور نداریم.

مردمی که توسط نیرویی جز خود آزاد گردند برده ی آن نیرو می شوند.

از باور‌های خودرهاگران: مردمی که توسط نیرویی جز خود آزاد گردند برده ی آن نیرو می شوند.

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۱

این یک پتانسیل عالی برای نیروی کنشگر و نیرویی که می خواهد به طور علمی و حساب شده و نه فقط احساسی و هیجانی با مسائل بر خورد کند فراهم می آورد. در اینجا کنشگر به دو نوع آمادگی نیاز دارد: یکی آمادگی نظری و دیگری آمادگی عملی

سازماندهی مردمی

سازماندهی مردمی گام اصلی بنای جامعه ی انسانی است.

سازماندهی مردمی خط استراتژیک نیروهای ضد قدرت است.

سازماندهی مردمی خط استراتژیک نیروهای ضد قدرت است.

اصول ابتدایی قیام سرنگون ساز به زبان ساده

آماده ی مدیریت دوران گذار باشید.

کارها و وظایف تیم های عملیاتی در داخل کشور

آماده عملیات و هدایت خیزش های اعتراضی مردم باشید.

راهنمایی تشخیص جایگزین واقعی

منتسکیو می گوید: «برای این که یک رژیم سقوط کند به دو چیز نیاز است: نخست آن که آن رژیم قادر به ادامه ی حیات نباشد و دیگر آن کسی بیاید آن را جایگزین کند.»