Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۸ فروردین ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
17 April 2021 /  شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

پیروزی در گرو سازماندهی است

به یکدیگر نزدیک شویم، به هم اعتماد کنیم، برای همدیگر احترام قائل شویم، در جستجوی حل و فصل مشکلات کهنه ی تاریخی نباشیم، رو به جلو داشته باشیم و آن هم نه با حرف و گفتار، بلکه با عمل و کنش. فرستادن آموزش های مربوط به خودسازماندهی به ایران یکی از مهمترین کارهاست.

برنامه ی تصویر آزادی – یکشنبه ، ۴ سپتامبر ۲۰۱۱

برنامه ی تصویر آزادی – یکشنبه ، ۴ سپتامبر ۲۰۱۱ چرا برخی از میلیاردهای ایرانی حاضر نیستند یک دلار برای آزادی کشورشان هزینه کنند؟ آیا اینها نمی خواهند در سرنوشت کشور خویش نقشی داشته باشند؟ آیا نمی خواهند در فردای ایران در آن کشور کار کنند و سرمایه گذاری نمایند؟ آیا نباید امروز که اپوزیسیون […]

دریاچه ارومیه بخشی از پیکر ایران است

دریاچه ارومیه بخشی از پیکر ایران است. وظیفه ی حفظ آن بر عهده ی من است.

خودرهاگران: شهروند باشید

شهروند فردی است آگاه که دفاع از حقوق خویش را وظیفه ی خود می داند و نه یک حق انتخاب قابل چشم پوشی.

خودرهاگران: به سوی مسئولیت پذیری برویم

شرایط ایجاب می کند که به سوی مسئولیت پذیری برویم. با پشت گوش انداختن مسئولیتی که درک ما می زاید وضعیت به سوی انحطاط بیشتر خواهد رفت.