Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
21 January 2020 /  سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

وفادارترین حامیان مذهب مستبدین و استثمار کنندگان هستند.

وفادارترین حامیان مذهب مستبدین و استثمار کنندگان هستند.

فقط وقتی از ستمگر نمی ترسیم به انسانیت خویش وفاداریم.

فقط وقتی از ستمگر نمی ترسیم به انسانیت خویش وفاداریم.