Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2020 /  یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

اصول ابتدایی قیام سرنگون ساز به زبان ساده

آماده ی مدیریت دوران گذار باشید.

اگر می خواهید بدانید آن که خود را اپوزیسیون و آلترناتیو می داند جدی است یا نه ببینید طرحی برای تسخیر منطقه ی پاستور در مرکز تهران که مقر بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری، مجلس رژیم و … است دارد یا خیر

اگر می خواهید بدانید آن که خود را اپوزیسیون و آلترناتیو می داند جدی است یا نه ببینید طرحی برای تسخیر منطقه ی پاستور در مرکز تهران که مقر بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری، مجلس رژیم و … است دارد یا خیر

چگونه میتوانیم بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری و مجلس را تصرف کنیم.

تئوری های خوب و پیچیده و مفصل برای سرنگونی و ویژگی های حکومت بعد از آن ارائه شده است، اینک وقت آن است که اپوزیسیون توضیح دهد چگونه میتوانیم محوطه ی حفاظت شده خیابان پاستور را که بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری و مجلس در آن قرار دارد تصرف کنیم.