Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2020 /  پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

و بی شک، انفجار خشم یک ملت زخم خورده، به تمام رویاهای دشمنان ایران پایان خواهد بخشید، پایانی برق آسا.

و بی شک، انفجار خشم یک ملت زخم خورده، به تمام رویاهای دشمنان ایران پایان خواهد بخشید، پایانی برق آسا.

زندگی چیست؟

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

این موقعیت مردم ایران است. برای پایان بخشیدن به این ذلت روزانه، خودسازماندهی کنیم و آماده باشیم.

این موقعیت مردم ایران است. برای پایان بخشیدن به این ذلت روزانه، خودسازماندهی کنیم و آماده باشیم.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

برای سازمان خودرهاگران سرنگونی رژیم ضد بشری کنونی پایان کار نیست، آغاز کار است.

  برای سازمان خودرهاگران سرنگونی رژیم ضد بشری کنونی پایان کار نیست، آغاز کار است.