Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
11 August 2020 /  سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

رزم خیابانی یعنی چه؟

روش هایی می گویند که مردم در تظاهرات خیابانی برای دفاع از خود به کار می گیرند. در این رزم به دشمن سرکوبگر فرصت داده نمی شود که به شکار و سرکوب تظاهرکنندگان بپردازد.